2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร งานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การเชื่อมต่อ ระบบขนส่งสาธารณะ ความสามารถในการเข้าถึง ความท้าทาย 
ผู้เขียน
605200016-1 นาย ศุภกร ศรีละเริง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0