2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605200016-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภกร ศรีละเริง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPHAKORN SRILAROENG
    คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเชื่อมต่อสนามบินกับเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษาสนามบินจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) AIRPORT CONNECTING WITH THE CITY BY PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM : Case Study KhonKaen Airport 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร งานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2564 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2564 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม รูปแบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 122  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper