2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 41303   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pattamaporn Wongwiriya 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667200005-6  นาย สุรศักดิ์ ปั่นทองหลาง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
655200008-5  นาย จิรพิพัฒน์ เรียบพร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645200007-6  นาย ธนพนธ์ คันธานุรักษ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
635200014-8  นาย ศุภวิชญ์ ข้อสกุล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637200002-9  นาย ธเนศ ปัญญาดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การวางแผนภาคและเมือง แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร งานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2564 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
ชื่อวารสาร โฮมภูมิโฮมดีมีแฮง ครั้งที่ 5 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 978-616-438-868-0  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤศจิกายน 2566 
ปีที่ 2566  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 188-204  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใ้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาย่านศาลหลักเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 ถึง 4 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 8-9  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2564 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม รูปแบบออนไลน์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 122  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 ถึง 4 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 71  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สถานภาพความรู้การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 ถึง 4 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 73-74  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาย่านนวัตกรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและวิชาชีพระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563/2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 70  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนแบบราง กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากประเทศญี่ปุ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการผังเมือง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 "ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 มิถุนายน 2562 ถึง 14 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract