2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 41303   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pattamaporn Wongwiriya 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615200020-1  นาย สุรศักดิ์ ปั่นทองหลาง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
617200001-9  น.ส. รชยา พรมวงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
625200004-0  น.ส. กุลนันท์ สังคะรักษ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
605200006-4  น.ส. อรอนงค์ ไกรศวร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605200016-1  นาย ศุภกร ศรีละเริง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605200010-3  น.ส. กณิตา พันธ์ละหาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิชาผังเมือง  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605200015-3  น.ส. กรรณิกา ศรีภูมี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605200021-8  นาย เพทาย ปิ่นทอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิชาผังเมือง  ปริญญาโท ภาคปกติ     
637200002-9  นาย ธเนศ ปัญญาดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปร.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 ถึง 4 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 71  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สถานภาพความรู้การศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 ถึง 4 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 73-74  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใ้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาย่านศาลหลักเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2563 ถึง 4 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 8-9  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract