2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Needs Assessment of Internal Supervision in Secondary Schools under the Office of Basic Education Commission 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Educational Research 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IDEAS SPREAD INC 
     ISBN/ISSN ISSN 2576-3059 E-ISSN 2576-3067 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 71 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to study the need assessment of internal supervision in secondary schools under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, Thailand. A total of 944 teachers participated in the survey using multistage random sampling. The five scopes of internal supervision were investigated, namely, academic in curriculum development, development of learning process, evaluation and comparison of grades transfer, development of innovative media and digital technology, and educational supervision using a 43-items questionnaire. The need assessment results showed that the development of innovative media and digital technology (PNImodified=0.373) is the most essential scope of internal supervision according to respondents’ perceptions. This is followed by the development of the learning process (PNImodified=0.267), educational supervision (PNImodified=0.262), and evaluation and comparison of grades transfer (PNImodified=0.257). The least capacity scope is academic in curriculum development (PNImodified=0.246). The overall results imply that supervisors or school principals should attempt to ensure that internal supervisions are regularly operated to improve the teaching and learning process by paying more attention to the scope of development of innovative media and digital technology without ignoring the other four scopes.  
     คำสำคัญ Keywords: innovative media and digital technology, internal supervision, need assessment, secondary school 
ผู้เขียน
607050030-5 นาย กัมพล ขันทะวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0