2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Novel extended dissipativity criteria for generalized neural networks with interval discrete and distributed time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advances in Difference Equations 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Generalized neural networks; Extended dissipativity analysis; Asymptotic stability; Interval discrete and distributed time-varying delays 
ผู้เขียน
617020020-7 น.ส. สุนิสา เลื่อมใส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0