2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020020-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุนิสา เลื่อมใส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUNISA LUEMSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ดิสพาสซีฟที่ถูกขยายสำหรับโครงข่ายประสาทชนิดทั่วไปที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงและแบบกระจาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) EXTENDED DISSIPATIVITY ANALYSIS FOR GENERALIZED NEURAL NETWORKS WITH INTERVAL DISCRETE AND DISTRIBUTED TIME-VARYING DELAYS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 790/2562 ลว 27 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 297/2563 ลว 13 พ.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 837/2561 ลว 21 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-