2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improved Extended Dissipativity Results for T-S Fuzzy Generalized Neural Networks With Mixed Interval Time-Varying Delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IEEE ACCESS 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Derek Abbott Professor University of Adelaide Adelaide SA 5005, Australia 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ T-S fuzzy generalized neural networks, asymptotic stability, extended dissipativity analysis, mixed interval time-varying delays 
ผู้เขียน
617020020-7 น.ส. สุนิสา เลื่อมใส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0