2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการผ่านแกร็บฟู้ด ในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มิถุนายน 2564 
     ถึง 18 มิถุนายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 817-829 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
625210047-6 น.ส. ลัดดาวัลย์ เบ้าหล่อ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0