2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ THE EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM TO PROMOTING SELF-ESTEEM AMONG UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Education Naresuan University 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Self-esteem, Group counseling program, Adolescent  
ผู้เขียน
625050020-6 นาย โสภัคค์พงศ์ รัตนสินทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0