2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050020-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โสภัคค์พงศ์ รัตนสินทวีสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOPAKPONG RATTANASINTAWEESUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM TO PROMOTING SELF-ESTEEM AMONG UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 / โทรศัพท์ 0886564705 / ข้อพึ่งระวัง บว.23 : Turnitin ควรนำมาเฉพาะหน้าที่ระบบค่า% ORIGINALITY REPORT เท่านั้น (ไม่ควรนำทั้งเล่มมาทั้งเล่ม) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.501/2563 ลว. 21 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2563 16% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ เปลี่ยนจาก อ.ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง เพิ่มเมื่อ 21 ต.ค.63