2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความท้าทายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและวิชาชีพด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม รูปแบบออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2564 
     ถึง 23 กรกฎาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 122 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ นโยบายการพัฒนาสนามบินขอนแก่นของภาครัฐในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินกับพื้นที่เมืองการศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมต่อสนามบินและพื้นที่เมืองขอนแก่นจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการเดินทางและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางเข้าสู่เทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการการพัฒนาต่างๆ ภายในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ผู้วิจัยจึงศึกษาประเด็นด้านกายภาพและพฤติกรรมการเดินทางของผู้เดินทางขาเข้ามายังสนามบินขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พฤติกรรมการเดินทาง รวมทั้งความต้องการการเดินทางด้วยระบบขนส่ง โดยมุ่งเน้นการศึกษาประเด็นปัญหาในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะบริเวณสนามบินขอนแก่นเพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตซึ่งเป็นความท้าทายของการศึกษาประเด็นนี้ในอนาคต โดยใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่Descriptive Analysis, Multiple linear regression ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตของผู้ใช้งานสนามบินขอนแก่นโดยคำนึงถึงความต้องการการพัฒนาสูงสูด ได้แก่ การปรับปรุงทัศนียภาพการเพิ่มเส้นทางการประชาสัมพันธ์อัตราค่าโดยสาร และความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะระหว่างสนามบินขอนแก่นกับเมืองขอนแก่นและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มผู้ที่เดินทางทางอากาศมายังสนามบินขอนแก่นและประชาชนทั่วไปที่ใช้งานสนามบินขอนแก่นให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
ผู้เขียน
605200016-1 นาย ศุภกร ศรีละเริง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0