2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความแตกต่างระหว่างเพศของเต่านา (Malayemys sp.) ชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น (Sexual Dimorphism of Snail-eating Turtle (Malayemys sp.) Cryptic Species) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference)) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Online Conference 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 
     ถึง 25 มีนาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2564 
     Issue (เล่มที่) 22 
     หน้าที่พิมพ์ 450-456 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ เต่านาโคราช (Malayemys khoratensis) เป็นเต่านาชนิดใหม่พบในปี พ.ศ.2559 โดยพบครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการสำรวจภาคสนามในปี พ.ศ. 2562 พบเต่านาชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น (cryptic species) ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างเพศของเต่านาชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นตัวเต็มวัย โดยเก็บตัวอย่างเต่านาชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นตัวเต็มวัยจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ จำนวน 20 ตัวอย่าง จำแนกได้เป็นเต่านาเพศผู้จำนวน 7 ตัว และเพศเมีย 13 ตัว ผลการศึกษาพบว่าเต่านาชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นตัวเต็มวัยทั้งสองเพศมีความแตกต่างกันของค่าความกว้างของกระดองหลังและความยาวหาง รวมทั้งค่าสัดส่วนความยาวของกระดองหลังต่อความยาวของหาง ค่าสัดส่วนความยาวของกระดองหลังต่อความยาวช่องของเปิดรูทวารถึงปลายหาง ค่าสัดส่วนความกว้างของกระดองหลังต่อความยาวของหาง ค่าสัดส่วนความกว้างของกระดองหลังต่อความยาวของช่องเปิดรูทวารถึงปลายหาง ค่าสัดส่วนความยาวของกระดองท้องต่อความยาวของหาง และค่าสัดส่วนความยาวของกระดองท้องต่อความยาวของช่องเปิดรูทวารถึงปลายหาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ผู้เขียน
625020062-8 น.ส. อภิชญา เรืองสกุลพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0