2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625020062-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิชญา เรืองสกุลพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APICHAYA RUANGSAKUNPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 355/2563 ลว 4 มิ.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 971/2562 ลว 17 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 251/2563 ลว 24 เม.ย. 2563