2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020062-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิชญา เรืองสกุลพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APICHAYA RUANGSAKUNPORN
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเต่านา (Genus Malayemys) บริเวณลุ่มน้ำมูล ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Genetic relationships of snail-eating turtles (Genus Malayemys) at Mun River Basin Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 355/2563 ลว 4 มิ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 14 สิงหาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 664/2564 ลว 2 พ.ย. 2564
F แจ้งผลสอบ 16 พฤศจิกายน 2564 EXCELLENT
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 22 พฤศจิกายน 2564
F รับรองการแก้ไข 24 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 971/2562 ลว 17 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 251/2563 ลว 24 เม.ย. 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ความแตกต่างระหว่างเพศของเต่านา (Malayemys sp.) ชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น (Sexual Dimorphism of Snail-eating Turtle (Malayemys sp.) Cryptic Species) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference)) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Online Conference  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue 22 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 450-456  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper