2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 21951   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Khemika Lomthaisong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635020026-3  น.ส. ณัฐชยา บัวขาว  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตรื ที่ 507/2564 ลว 6 สิงหาคม 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627020001-2  น.ส. มนทกานต์ โมฆรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 52/2564 ลว 26 มกราคม 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความแตกต่างระหว่างเพศของเต่านา (Malayemys sp.) ชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น (Sexual Dimorphism of Snail-eating Turtle (Malayemys sp.) Cryptic Species) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference)) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Online Conference  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue 22 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 450-456  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกู้คืนดีเอ็นเอมนุษย์จากน้ำลายสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 ตุลาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลยัศร๊ปทุม 
สถานที่จัดประชุม Zoom  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2513-2520  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper