2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Life Experience of Adolescent with Leukemia, North-Eastern Part of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ISSN (Online): 2581-6187 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ Volume 4, Issue 1 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 114-120 
     บทคัดย่อ The current study aims to explore life experiences of adolescent with leukemia. This qualitative research employs the Interpretative Phenomenology, or Hermeneutic Phenomenology, along with an in-depth interview with the 15 adolescents, who received a treatment or a follow-up care at a cancer ward and a children’s outpatient department of a tertiary care in the northeast part of Thailand. Data analysis is conducted with Diekelmann and Allen’s approach. The finding reveals 4 themes of the life experiences caused by leukemia: 1) the meaning of adolescents with leukemia: life-changing, 2) life experiences of adolescents with leukemia including 5 sub themes, including to; overwhelm with fear, more than pain, chemotherapy and effects, living with new body image, and living with hope, 3) needs of adolescents with leukemia, and 4) Illness condition relevant to adolescent with leukemia. The research results leading to a better understanding about experiences of leukemia in adolescents. Also, the data can be used to support the nursing practice and research in the future.  
     คำสำคัญ Leukemia: Adolescents: Life experience: Phenomenology 
ผู้เขียน
597060008-1 นาง ภัทรภร สฤษชสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0