2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597060008-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ภัทรภร สฤษชสมบัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PATRAPON SARITSHASOMBAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) LIVE EXPERIENCE OF ADOLESCENTS WITH LEUKEMIA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กันยายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 3/2562 ลว.7 ม.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-