2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Needs of Adolescents with Leukemia in Northeastern Thailand: Qualitative Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Current Pediatric Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Pediatric Endocrinology & Diabetes section, King Abdulaziz University Hospital, Saudi Arabia and Department of Pediatrics, Al-Rayan College, Saudi Arabia. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ABSTRACT Objective: The objective of this study was to examine the needs of adolescents with leukemia who received the treatment and follow-up treatment at a large tertiary care hospital in the northeastern Thailand. Methods: This was qualitative research obtaining the information using in-depth interviews and observation techniques. Content analysis was employed to analyze qualitative information obtained from the study. The researcher purposively selected the key informants with specific qualification. The total number 15 adolescents with leukemia were recruited to participate in the study. The qualitative information was obtained from the key informants until the data saturation has been reached. Results: The findings showed 2 key important issues were found including 1) The meaning of adolescents with leukemia; and 2) The needs of adolescents with leukemia. The needs were classified into five sub-categories: (1) The need to obtain information related to the disease and its treatment; (2) The need for care to relieve the symptoms; (3) The need for continuing education; (4) The need for having a career; and (5) The need to live a normal teenage life. Conclusion: The findings of this study are very important for improving care for adolescents with leukemia; therefore, the needs of adolescents adhering to the principles of family center care should be taken into account. The recommendations obtained from the study should be discussed among nurses, primary caregivers, schools and local administrative organizations in order to design and provide mutual care for adolescents with leukemia and to improve quality of life through holistic approaches.  
     คำสำคัญ Adolescents Needs, Leukemia, Qualitative research 
ผู้เขียน
597060008-1 นาง ภัทรภร สฤษชสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0