2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597060008-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ภัทรภร สฤษชสมบัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PATRAPON SARITSHASOMBAT
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) LIVE EXPERIENCE OF ADOLESCENTS WITH LEUKEMIA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กันยายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 3/2562 ลว.7 ม.ค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Mother's lived experiences in caring for adolescents with leukemia in the Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Department of Mayo Hospital 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 June 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ The Needs of Adolescents with Leukemia in Northeastern Thailand: Qualitative Study 
ชื่อวารสาร Current Pediatric Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Pediatric Endocrinology & Diabetes section, King Abdulaziz University Hospital, Saudi Arabia and Department of Pediatrics, Al-Rayan College, Saudi Arabia. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 November 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Life Experience of Adolescent with Leukemia, North-Eastern Part of Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ISSN (Online): 2581-6187 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 July 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ Volume 4, Issue 1 
เดือน July  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 114-120  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ