2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mother's lived experiences in caring for adolescents with leukemia in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Department of Mayo Hospital 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Aim: This research was to explored the lived experiences of the mothers caring for adolescents with leukemia, using a qualitative research method based on the concept of interpretative phenomenology/ hermeneutic phenomenology. Methods: Data were collected by in-depth interviews with 15 mothers of the adolescents with leukemia who had been treated or followed up for treatment in the pediatric cancer ward and the pediatric outpatient department in a tertiary hospital in the northeastern region of Thailand. The qualitative data were analyzed based on the technique of Diekelmann and Allen. Results: The study results revealed the meanings of mothers caring for adolescents with leukemia and experience of leukemia, which can be summarized into the following key points. 1) The meaning of life as mothers of adolescents with leukemia was defined as a suffer life. 2) The lived experiences of mothers of adolescents with leukemia consisted of 3 sub-themes: (1) caring with patience (providing care based on the symptoms, strengthening the mind, need to be the ones who suffer instead of seeing their children suffer), (2) a life of struggle (financial struggles, psychological struggles, supporting received) and (3) beliefs and care (beliefs -based care and beliefs -based parenting). Conclusion: The results of this research led to a clearer understanding about the experiences of mothers of adolescents with leukemia. The data from the study can be used to support practice and management of nursing education and research in the future.  
     คำสำคัญ Mothers’ Lived Experiences, Caring, Adolescents with Leukemia, Phenomenology  
ผู้เขียน
597060008-1 นาง ภัทรภร สฤษชสมบัติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0