2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Loas Teenage Magazine: Dynamics of Culture 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology 
     ISBN/ISSN ISSN 1567-214X 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ Volume 18 Issue 9 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research aims to study of Dynamics of Culture in Laos Teenage Magazineas a study using qualitative research processes, conducts document and field data collection methods through surveys, observations, interviews and group discussions. There are compiled and analyzed by Cultural Diffusion theory and Agenda Setting theories compare to conceptual framework of 4 classification of Lao Cultural such as1) Cultural Live 2) Cultural Consciousness 3) Cultural Intelligence4) Cultural Art. The research results found that Dynamics of Culture through Laos Teenage magazine4 factors are as follows: 1) Cultural Live is influenced by changes of costume, occupation and technology. 2) Cultural Consciousness is influenced by law, tradition and ritual. 3) Cultural Intelligence is influenced by education and beliefs 4) Cultural Artis influenced by architecture and music which are variables from external cultural diffusion, effected in mass media Agenda Setting to persuade the attitudes to comply with what mass media who are defined, that’s mass media significantly part in conveying the development of the dynamics culture, transmitted through a Lao youth magazine. There’s leading to understanding and adaptation for existence into eras which in the continuous world of currents are constantly changing while its maintaining being an artistic culture in society, can be matching of the world changing trends  
     คำสำคัญ Magazine, Cultural Dynamics, Laos Teenage Magazine, Laos 
ผู้เขียน
577220008-9 นาย ประพนธ์ เนียมสา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0