2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577220008-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประพนธ์ เนียมสา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAPHON NIAMSA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) นิตยสารวัยรุ่นลาว : พัฒนาการ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Laos Teenage Magazine : Development and Dynamics of Sociality and Culture 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 กันยายน 2558 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 เมษายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 กุมภาพันธ์ 2562
F แจ้งผลสอบ 6 กุมภาพันธ์ 2562 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะฯที่ 84/2558 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล คำสั่งคณะฯที่ 16/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Loas Teenage Magazine: Dynamics of Culture 
ชื่อวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology 
ISBN/ISSN ISSN 1567-214X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 July 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ Volume 18 Issue 9 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ พัฒนาการทางอุตสาหกรรมการผลิตนิตยสารลาว The Development in Manufacturing Industry of Producing Lao Magazine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3 : FAR 3rd 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 กรกฎาคม 2564 ถึง 21 กรกฎาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 884-893  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper