2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พัฒนาการทางอุตสาหกรรมการผลิตนิตยสารลาว The Development in Manufacturing Industry of Producing Lao Magazine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3 : FAR 3rd 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กรกฎาคม 2564 
     ถึง 21 กรกฎาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 884-893 
     Editors/edition/publisher คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ บทความเรื่องพัฒนาการทางอุตสาหกรรมการผลิตนิตยสารลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการผลิตนิตยสารลาวโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบไปด้วย 1. ผู้รู้ ได้แก่บุคลากรจากภาครัฐด้านการสื่อสารมวลชน 2. ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ผู้ที่ปฎิบัติงานอยู่ในสาขาวิชาชีพทางด้านการผลิตนิตยสารลาว 3. ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษาด้านสื่อมวลชนการนิตยสารลาวและบุคคลทั่วไป ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บจากภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตนิตยสารลาวนั้นแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 1) ประวัตินิตยสารลาว ช่วงก่อน-หลังนโยบายจินตนาการใหม่ จำแนกประวัตินิตยสารได้ดังนี้ 1.1 ช่วงก่อนนโยบายจินตนาการใหม่ มีนิตยสารจำนวน 3 นิตยสาร 1.2 ช่วงหลังยุคจินตนาการใหม่มีจำนวน 31 นิตยสาร รวมทั้งสิ้น 34 นิตยสาร (ปี คศ. 1979-2015) 2) โครงสร้างองค์กรมีรูปแบบที่เป็นการบริหารองค์กรโดยทั่วไป อันได้แก่ บรรณาธิการบริหาร, กองบรรณาธิการ, ศิลปกรรมและการออกแบบ, การตลาด โดยทั้งหมดถูกควบคุมการทำงานโดยกองอำนวยการของบริษัทนั้น ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทเพื่อสร้างน่าเชื่อถือโดยการเลือกผู้หลักผู้ใหผญ่ที่มีประชาชนรู้จักหรือนับถือ 3) ขั้นตอนการผลิตนิตยสาร เรียงลำดับขั้นตอนได้ดังนี้ เริ่มจากการประชุมเพื่อกำหนดเนื้อหา, การลงพื้นที่ การหาข้อมูลและการถ่ายภาพ, การผลิตเนื้อ ออกแบบรูปเล่ม, การส่งให้ภาครัฐเพื่อตรวจสอบเนื้อหาถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ , การจัดพิมพ์ จัดส่ง, การจัดการด้านการเงิน การบัญชี 4) ด้านการผลิตแรงงานทางอุตสาหกรรมการผลิตนิตยสาร โดยภาควิชาภาษาลาว-สื่อมวลชน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงดก ซึ่งมีการผลิตบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งมีรายวิชาในการฝึกทักษะทางด้านการปฏิบัติงานการผลิตนิตยสารลาว  
ผู้เขียน
577220008-9 นาย ประพนธ์ เนียมสา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0