2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระดาษสาชาวไต หมูบ้านหมังถวน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม FAR7 ศิลปกรรมวิจัย 2564 “ART INTEGRATION ศิลป์ข้ามศาตร์” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์  
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 
     ถึง 21 สิงหาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1017-1031 
     Editors/edition/publisher คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระดาษสาของชาวไต หมู่บ้านหมังถวน เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วิธีการทำกระดาษสาของชาวไตที่นี้เป็นวิธีการสืบทอดมาจาก Cai Lun ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศจีนใน ค.ศ. 2006 ผลการศึกษาพบว่า หลังการขึ้นทะเบียน กระดาษสาในหมู่บ้านหมังถวนได้รับความสนใจจากรัฐและบุคคลภายนอก วิธีการทำกระดาษสาและกระดาษสาได้รับการอนุรักษ์ การพัฒนาและการแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาชุมชน บันทึกและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวไตด้วยกระดาษ 
ผู้เขียน
617220021-1 Ms. JIE YANG [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0