2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617220021-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. JIE YANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. JIE YANG
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ภูมิปัญญาการทำกระดาษสา: การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านหมังถวน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Paper Making Wisdom: Management for Cultural Tourism, Mang Tuan Village, Yunnan Province, People's Republic of China 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กันยายน 2562 ไม่ผ่าน รอยื่นสอบครั้งที่ 2
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 เมษายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2565 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะฯที่ 190/2562 ลว.9 ก.ย.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะฯที่ 289/2562 ลว.17 ธ.ค.2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ กระดาษสาชาวไต หมูบ้านหมังถวน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
ชื่อการประชุม FAR7 ศิลปกรรมวิจัย 2564 “ART INTEGRATION ศิลป์ข้ามศาตร์” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น  
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1017-1031  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper