2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Impacts of China's Urbanization Process after 1949 on the Development of Mountain Town in Chongqing, China 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International and National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2021(FAR7th) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 
     ถึง 21 สิงหาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 407 - 419 
     Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ "Towns" have played an important role in China's modernization and urbanization, and the process of urbanization, which has been developing at an astonishing pace in the last 40 years, started with the development of towns. In 2019 there were 20975 towns in China, of which nearly 70% were distributed in mountainous areas (Zhu Hao, Chen Zongcai, 2020:102). And the unique geographical conditions and the long history of towns make Chongqing the most typical area with a dense concentration of towns in mountainous areas. In recent years, there are many research results on China's urbanization history, but there are very few results that study the urbanization change pattern of towns, especially those in mountainous areas. So this paper takes Chongqing's mountainous towns as a sample, and traces the rapid urbanization process of China after 1949, and analyzes the urbanization development process of Chongqing's mountainous towns. It is pointed out that national macro-control strategies are the important factor affecting the development of the towns in Chongqing, and one of the important reasons affecting decision-making is Chongqing's unique geographical location and natural conditions. We usually think of mountainous conditions as factors limiting the urban expansion of modern towns, but through the analysis in this paper, we find that these natural constraints sometimes provide opportunities for the development of mountainous towns in Chongqing, contributing to the particularities in their urbanization patterns. In fact, in the long history of the development of mountainous towns in Chongqing, a regional ecological culture adapted to these special geographical and natural environments has been formed. Therefore, the article also discusses the impact and damage of urbanization on the regional cultural ecology of mountainous towns in Chongqing while bringing economic growth, in the first half of China's urbanization process driven by the pursuit of "GDP" growth (from 1978 to 2012). And the article gives suggestions that we should restore and rebuild the cultural ecology of Chongqing's small mountain towns in the second half of urbanization (after 2012) when China's urbanization is slowing down and the construction of towns with special characteristics is vigorously pursued. 
ผู้เขียน
617220028-7 Ms. Li RAO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1