2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Urban History Research of Jiangbeicheng, Chongqing, China 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2020(FAR6th) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2563 
     ถึง 28 สิงหาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 556-580 
     Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ Chongqing is a city with 3000 years of history and a typical mountainous landform in Southwest China. It is located at the intersection of the Yangtze River and Jialing River, so the birthplace of the city, also the core CBD area of the downtown in today,is divided into composed of Jiangbei, Yuzhong and Nanan plates by the two rivers which is a unique urban shape. Jiangbeicheng is the most important one of these three blocks, with a history of 3000 years, and it is one of the original cities of Chongqing. Its urban development has experienced many ups and downs but never stopped. However, in the study of Chongqing urban history, the research on the history of Jiangbeicheng is very limited, and the cases are isolated,and lack of comprehensive analysis from the perspective of contemporary history study. This paper systematically sorts out the historical track of the urban development of Jiangbeicheng which is put in the background of Chongqing's urban development. Connecting with the development process of Chinese society and the objectivity of its material environment, this paper focuses on the analysis of the reasons for several urban changes in Jiangbeicheng. Moreover, from the historical view of dialectical materialism, this paper points out that the urban development of Jiangbei City is essentially a spontaneous natural historical process.  
ผู้เขียน
617220028-7 Ms. Li RAO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1