2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The formation of the idea of New Weekly magazine and its visual rhetorical presentation on the cover of its inaugural issue 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International and National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2021(FAR7th) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 
     ถึง 21 สิงหาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 397-406 
     Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ The purpose of this research is to explore the formation of the concept of New Weekly magazine and its visual rhetorical presentation on the cover of its inaugural issue. New Weekly magazine was launched in Guangzhou in 1996, and since then it has continued to explore the visual rhetoric of its cover images, introducing different styles of magazine covers. From the perspective of visual rhetoric theory, the author analyzed New Weekly as a rhetorician through qualitative analysis, the formation of its “cutting edge” concept, and its influence on the planning and design of the first issue. The study found that Mian Sun’s experience in newspaper editing and magazine operations accumulated before the founding of New Weekly has affected New Weekly’s editorial philosophy, awareness of political risks, the definition of readers, and the establishment of the concept of visual expression. This determines what New Weekly is and what visual image it will appear in the public eye. These ideas are finally presented on the cover of the inaugural issue in a visual form, which is not only related to the market environment and political hotspots at the time but also related to the conscious brand awareness of New Weekly. 
ผู้เขียน
617220027-9 Mr. HU LIU [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1