2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้วิธี AHP ร่วมกับ FSM และ SAW ในการคัดเลือกเกษตรกรผู้ส่งมอบวัตถุดิบ เพื่อจัดทำเกษตรพันธสัญญาในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อคัดเลือกเกษตรกรในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังอย่างเป็นระบบ เข้าสู่การจัดทำเกษตรพันธสัญญากับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 4 แห่งจาก 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ในการคัดเลือกเกษตรกรดังกล่าวได้ประยุกต์ใช้วิธี กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP) และพิจารณาจากปัจจัยหลัก 4 ประการคือ ปัจจัยหลักด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยหลักด้านกระบวนการผลิต ปัจจัยหลักด้านการให้ความร่วมมือ และปัจจัยหลักด้านการขนส่ง ในปัจจัยหลักแต่ละด้านประกอบด้วยปัจจัยรองอีกหลายปัจจัย จากนั้นใช้วิธีการ Fuzzy Scoring Method (FSM) เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนของเกษตรกรและใช้วิธีการ Simple Additive Weight (SAW) รวมค่าคะแนนจากการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกมีความสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แสดงให้เห็นว่าระบบการคัดเลือกที่นำเสนอนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
     คำสำคัญ การคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การคัดเลือกเกษตรกร การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
ผู้เขียน
605040079-7 นาย กฤษติวกร ธรรมแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0