2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แตรวงพื้นบ้านงานศพคณะบัวหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 สิงหาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นดนตรีและการแสดง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN ISSN 2773-9155 (Online) 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 131-142 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแตรวงพื้นบ้านงานศพคณะบัวหลวง จังหวัดกำแพงเพชร มีประวัติความเป็นมาของแตรวงคณะบัวหลวง รูปแบบและลักษณะทางดนตรีและศึกษาบทบาทหน้าทีรับใช้สังคมในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน แตรวงคณะบัวหลวงจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 มีพัฒนาการรูปแบบการบรรเลงสืบต่อกันมา 47 ปี มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบรรเลงให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของคนในสังคมจนเป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันรูปแบบและลักษณะทางดนตรี มีการผสมวงรูปแบบงานศพ ใช้วิธีการนั่งบรรเลงและเดินบรรเลง เพลงจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เพลงไทย และเพลงลูกทุ่ง บรรเลงแนวทำนองเดียว ใช้บันไดเสียงเมเจอร์ รูปแบบจังหวะ , ผลของการศึกษาทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของแตรวงพื้นบ้านคณะบัวหลวง จังหวัดกำแพงเพชร  
     คำสำคัญ แตรวงพื้นบ้าน ……งานศพ……คณะบัวหลวง 
ผู้เขียน
617220038-4 นาย ธีระพงษ์ ทัพอาจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0