2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617220038-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีระพงษ์ ทัพอาจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERAPONG TUP-AT
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 122/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การปรับตัวของแตรวงพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Adjustment of Local Brass Band in Lower Northern Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 22 มิถุนายน 2564 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะ ที่ 209/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ลักษณะทางดนตรีของแตรวงพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง 
ชื่อวารสาร วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ISBN/ISSN ISSN 1906-7682 (Print) ISSN 2651-2114 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2564 
ปีที่ 12   ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ แตรวงพื้นบ้านงานศพคณะบัวหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 
ชื่อวารสาร แก่นดนตรีและการแสดง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN ISSN 2773-9155 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 สิงหาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 131-142  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ แตรวงพื้นบ้านงานบวชคณะบ้านตาล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชื่อวารสาร แก่นดนตรีและการแสดง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2773-9155 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ