2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Diosmetin Ameliorates Vascular Dysfunction and Remodeling by Modulation of Nrf2/HO-1 and p-JNK/p-NF-κB Expression in Hypertensive Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Antioxidants 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Diosmetin is a citrus flavonoid that has antioxidant and anti-inflammatory effects. This study examined the effect of diosmetin on blood pressure and vascular alterations and its underlying mechanisms in experimentally hypertensive rats. Male Sprague rats were administered Nω-nitro-L-arginine methyl ester L-NAME for five weeks and were given diosmetin at doses of 20 or 40 mg/kg or captopril (5 mg/kg) for two weeks. Diosmetin alleviated hypertension, improved endothelial dysfunction, and suppressed the overactivity of sympathetic nerve-mediated vasoconstriction in aorta and mesentery hypertensive rats (p < 0.05). Increases in plasma and aortic tissue malondialdehyde (MDA) and carotid superoxide generations and reductions of plasma superoxide dismutase, catalase, and nitric oxide in hypertensive rats were ameliorated by diosmetin (p < 0.05). Diosmetin increased the protein expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and heme oxygenase-1 (HO-1) in hypertensive rats. Furthermore, diosmetin mitigated hypertrophy and collagen accumulation of the aortic wall in L-NAME rats. It exhibited an antiinflammatory effect by reducing interleukin-6 (IL-6) accumulation and by overexpressing the phospho-c-Jun N-terminal kinases (p-JNK) and the phospho-nuclear factor-kappaB (p-NF-κB) proteins in the aorta (p < 0.05). Captopril was a positive control substance and had similar effects to diosmetin. In summary, diosmetin reduced blood pressure and alleviated vascular abnormalities in L-NAME-treated rats. These effects might be related to antioxidant and anti-inflammatory effects as well as to the modulation of the expression of the Nrf2/HO1 and p-JNK/NF-κB proteins 
     คำสำคัญ diosmetin; vascular function; vascular remodeling; oxidative stress; inflammation 
ผู้เขียน
617070015-0 น.ส. ศริยา มีพัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
617070002-9 น.ส. ปทุมพร ประสาททอง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0