2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปทุมพร ประสาททอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATOOMPORN PRASATTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สรีรวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของเฮสเพอริดินและกาแลนจินในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมที่ถูกเหนี่ยวนา โดยอาหารไขมันสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Role of hesperidin and galangin in metabolic syndrome rats induced by high-fat diet. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 747/2562 ลว 15 พฤษภาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กันยายน 2562 คำสั่งที่ 1680/2562 ลว 30 กันยายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 1394/2561 ลว 6 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ คำสั่งที่ 1394/2561 ลว 6 สิงหาคม 2561