2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเยอจังหวัดศรีสะเกษ สู่การออกแบบหนังสือภาพประกอบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 "อัตลักษณ์ศิลปกรรมรากสู่โลก" Art Identity : From Local to Global 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 14 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ปีที่4  
     Issue (เล่มที่) เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
     หน้าที่พิมพ์ 678-687 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเยอจังหวัดศรีสะเกษ สู่การออกแบบหนังสือภาพประกอบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเยอจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี่ต่อหนังสือนิทานภาพประกอบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วยแบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ผลการประเมินงานออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องชนเผ่าเยอ จากเนื้อเรื่อง เนื้อหา ภาษาและการออกแบบ จากผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของชนเผ่าเยอจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย การอพยพย้ายถิ่น การเกิด ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย อาชีพ ภาษา ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนการตาย สำหรับการออกแบบหนังสือภาพประกอบได้ใช้คำอธิบายแบบย่อ เพื่อไม่ให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งมีภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก และผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำให้ปรับปรุงเรื่องของท่าทางของตัวละครให้มีความหลากหลาย รวมถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ควรมีความแตกต่างชัดเจน ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตา สีผิว ของตัวละครแต่ละตัว ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรูปภาพที่ใช้ในหนังสือภาพมีการใช้สีสันที่สวยงามชวนมอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 โดยรวม แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากต่อหนังสือภาพประกอบเรื่องชนเผ่าเยอที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา  
ผู้เขียน
607220005-8 น.ส. กมลวรรณ พงษ์กุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0