2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607220005-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กมลวรรณ พงษ์กุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAMONWAN PONGKUL
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ลายสักอีสาน : ลวดลาย และคติความเชื่อ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ISAN TATTOO : PATTERN AND BELIEFS TO FASHION DESIGN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มกราคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 9 มกราคม 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี คำสั่งคณะฯที่ 193/2561 ลว.20 สค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯที่ 193/2561 ลว.20 สค.61
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ PATTERNS AND BELIEFS OF ISAN TATTOO 
ชื่อวารสาร PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PalArch Foundation 
ISBN/ISSN 1567-214X (Scopus Indexed, Scimago Q3)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 August 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเยอจังหวัดศรีสะเกษ สู่การออกแบบหนังสือภาพประกอบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 "อัตลักษณ์ศิลปกรรมรากสู่โลก" Art Identity : From Local to Global 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่4   Proceeding Paper Issue เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 678-687  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper