2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13713   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kitisan Sriruksa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประติมากรรม  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637220027-1  Mrs. ZENGHUI XUE  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 106/2564 ลงวันที่ 4 มิถุยายน 2564  
637220019-0  Mr. BINGBING LIANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 111/2564 ลงวันที่ 4 มิถุยายน 2564  
627220014-9  น.ส. ชณิศา ทวีการณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 253/2564 วันที่ 29 พฤศจกายน 2564  
657220036-2  Ms. JIALI LONG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 93/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220035-4  Mr. DAC CHI DAO  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
657220034-6  Mr. ZIWEI LIANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 92/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220031-2  Ms. XIAOTING JI  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 91/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220030-4  Ms. XIAOJUN ZHOU  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 94/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220013-4  Ms. YANAN HE  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ 95/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220001-1  นาย จักรินทร์ แสงโสภา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637220039-4  Miss MENGJIA ZHANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 119/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
637220038-6  Mr. YUNAN WU  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 120/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
637220029-7  Miss ZISHAN HUANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 117/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
637220028-9  Mrs. ZHUO XU  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 118/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
637220026-3  Mr. YUZHONG CHEN  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 115/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
637220006-9  นาย อิสเรส สุขเสนี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง คณะที่ 94/2564 ลงวันที่ 1 มิย 2564  
637220002-7  นาย รัตนบุตร เหมะ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง คณะที่ 92/2564 ลงวันที่ 1 มิย 2564  
627220032-7  น.ส. ธนัญญา อ่อนศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 239/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564  
627220027-0  น.ส. อัญชนา นังคลา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั้งคณะฯ ที่ 83/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563  
627220007-6  น.ส. สุธิดา ดงแสนสุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั้งคณะฯ ที่ 84/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563  
657220038-8  นาย ภิรมย์ แก้วมณี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 289/2565 ลงวันที่ 28 กย.2565  
657220037-0  นาย จักราวุฒิ จงเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 86/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220015-0  นาย กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ 88/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220008-7  นาย มัธยม อ่อนจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
657220002-9  นาย อิทธิพันธ์ ศรีผ่อง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ 82/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
647220055-7  น.ส. ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 114 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220046-8  Mr. YUNJIE ZHANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 131 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
647220040-0  Mrs. TAO LI  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 127 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
647220037-9  Mrs. QINXIN LIN  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 140 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
647220036-1  Mrs. QI HUANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 130 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
647220035-3  Mrs. MO ZHANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 135 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
647220022-2  Miss VILAYTHONG SOUVANNAVONG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 118 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220021-4  น.ส. พรทิพย์ ประยุทธเต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 121 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220016-7  นาย กังสดาล จงคา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 120 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
645220019-7  นาย ทรงภพ บงสีดา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 199/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565  
645220038-3  Mrs. WENZHEN TIAN  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 141 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
645220034-1  Miss MENGMIN YANG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 136 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษฎาคม 2565  
617220031-8  น.ส. กฤติกา ธรรมวิเศษ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 174/2562 ลว.9 ก.ย.2562  
617220023-7  นาย จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 195/2562 ลว.9 ก.ย.2562  
607220017-1  นาย อัษฎางค์ รอไธสง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 202/2561 ลว.20 สค.2561  
รวมทั้งหมด 30 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   40   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Acculturation in the Colonial Architecture in Champasak Province,Lao PDR' การปรับปรนทางวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว 
ชื่อวารสาร journal of mekong societies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 September 2021 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน September - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ STRUCTURE AND FUNCTION OF POTTERY PRODUCTION PROCESS IN KAMPONG CHHNANG, KINGDOM OF CAMBODIA  
ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Global media holdings Pty Ltd 
ISBN/ISSN ISSN 2201-1323  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 January 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Modern Urban Park Produced by the Complex Social Relations of Chinese City in the Early Republic of China: Jiangbei Park in Chongqing, China, 1927 
ชื่อวารสาร Journal of Logistics, Informatics and Service Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Success Culture Press 
ISBN/ISSN 2409-2665  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 March 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 421  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The formation of the idea of New Weekly magazine and its visual rhetorical presentation on the cover of its inaugural issue 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
ชื่อการประชุม The International and National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2021(FAR7th) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 397-406  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Impacts of China's Urbanization Process after 1949 on the Development of Mountain Town in Chongqing, China 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
ชื่อการประชุม The International and National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2021(FAR7th) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 407 - 419  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper