2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการสร้างการรับรู้และจดจำตราสินค้าโดยใช้สุนทรียสาธกกรณีศึกษา ฟู้ดทรัคก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาซอย17 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ E-ISSN 2672-9644 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้และจดจำตราสินค้าโดยใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ฟู้ดทรัคก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาซอย17 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างฟู้ดทรัคก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาซอย17 ในอนาคต โดยการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ลูกค้าลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาซอย17 จำนวน 20 คน ลูกค้าที่ยังไม่เคยมาทานร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาซอย17 จำนวน 20 คน และเจ้าของร้านฟู้ดทรัคอื่นๆ 5 ร้าน จากนั้นนำข้อมูลมาหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วมและปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่นร่วมกับการวิเคราะห์ซออาร์ โดยผ่านการดำเนินงานตามกระบวนการสุนทรียสาธก (วงจร-4D) จากนั้นจัดทำโครงการระยะสั้น 2 โครงการ คือ 1) สร้างโลโก้ โอ้โหน่ามอง พบว่าลูกค้าที่ร้านจำนวน 40 คน เกิดการรับรู้และจดจำโลโก้หลังจากที่เผยแพร่โลโก้ไป ได้จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ77.5 2) มาตามรีวิวดัง พบว่าจำนวนการกดไลค์และกดแชร์ในเพจของร้านในระยะเวลา1เดือนการกดไลค์เพิ่มขึ้น 85 ไลค์ และการกดแชร์เพิ่มขึ้น 52 แชร์ สำหรับโครงการระยะยาว สปอนเซอร์งานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป และ Bento goes around ผู้ศึกษาได้วางแนวทางไว้เพื่อปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 
     คำสำคัญ การรับรู้ตราสินค้า กระบวนการสุนทรียสาธก ซออาร์ 
ผู้เขียน
625740006-7 น.ส. วิภาวรรณ อาบสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0