2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน กรณีศึกษา หน่วยตรวจสอบบัญชีและการเงินของธนาคาร ABC จ.อุบลราชธานี Work Performance Improvement: A Case Study for Auditing and Finance Unit of ABC Bank in Ubon Ratchathani Province  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เดือนมีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบบัญชีและการเงินของธนาคาร ABC จ.อุบลราชธานี ที่ต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในกระบวนการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย 2) นำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย โดยเน้นไปที่กระบวนการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย ทำการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบบัญชีและการเงิน ทั้งหมด 5 คน และศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่ได้บันทึกไว้ภายในหน่วยตรวจสอบบัญชีและการเงินของธนาคาร ABC จ.อุบลราชธานี โดยนำแผนภาพก้างปลามาใช้เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่ตัวชี้วัดของธนาคารกำหนด พบว่า หน่วยงานขาดการวางเป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละวัน, ขาดการประชุมหน่วย อีกทั้งการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานไม่มากพอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจไม่เพียงพอต่อการทำงานให้เสร็จทันเวลา และขาดการรายงานการทำงานประจำวัน ส่งผลให้เกิดการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด จากการค้นพบสาเหตุของปัญหา จึงใช้แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการระดมสมองจากพนักงาน ทำให้ค้นพบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ขั้นตอนของการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายมีขั้นตอนงานที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเช่นที่ผ่านมา 
     คำสำคัญ กระบวนการตรวจเอกสาร, การเบิกจ่าย, การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผู้เขียน
615740071-5 น.ส. ปุณยาพร กิติพิเชฐสรรค์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0