2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ปัจจัยความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการ ก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย 
Date of Acceptance 30 August 2021 
Journal
     Title of Journal วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     Standard TCI 
     Institute of Journal คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN ISSN (Print Edition): 2673-0332, ISSN (Online Edition): 2673-0340 
     Volume
     Issue
     Month พฤษภาคม - สิงหาคม
     Year of Publication 2022 
     Page 83-97 
     Abstract งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบราง ในประเทศไทย โดยเริ่มศึกษาปัจจัยความเสี่ยงจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านทฤษฎี จากนั้นทำการวัด ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยการตัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริง จากนั้นนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามและทำการปรับปรุงให้เหมาะสม ใช้เก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย ต่อจากนั้นข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าองค์ประกอบปัจจัยและค่าความผันแปร ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม โดยสามารถอธิบายความแปรผันทั้งหมด 69.03% ได้แก่ (1) ด้านการดำเนินงาน (2) ด้านการสื่อสารปฏิบัติงานในโครงการ (3) ด้านข้อตกลงที่กำหนดไว้ของคู่สัญญา และ (4) ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ ปัจจัยด้านการสื่อสารปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการด้านคมนาคมขนส่งระบบราง เช่น ผู้จัดการโครงการ นักบริหารโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในขั้นตอนของการปฏิบัติงานจริง โดยเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้มาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     Keyword การบริหารความเสี่ยง, ความล้มเหลวของโครงการ, โครงการด้านคมนาคมขนส่งระบบราง 
Author
615040060-9 Mr. YUTTAPONG RAKPHUEN [Main Author]
Engineering Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ตีพิมพ์แล้ว 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0