2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615040060-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธพงษ์ รักเพื่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTAPONG RAKPHUEN
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 131/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) RISK MANAGEMENT FACTORS FOR CONSTRUCTION PROJECT FAILURE IN THAILAND CASE STUDY RAILROAD PROJECT 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจาก อ.พัศพันธน์ เป็น รศ.กอปร 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 279/2563 ลว.31 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 เมษายน 2563 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2565 คำสั่งคณะที่ 879/2564 ลว. 22 ธันวาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 18 มกราคม 2565 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร คำสั้งคณะฯ ที่ 152/2563 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการ ก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN ISSN (Print Edition): 2673-0332, ISSN (Online Edition): 2673-0340  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 83-97  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ