2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการฟังภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปและ 2) พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (3) แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และ (4) แบบวัดความสามารถในการฟังภาษาจีนท้ายวงจร วงจรละ 10 ข้อ จำนวน 30 ข้อ (5) แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาจีนท้ายวงจร วงจรละ 2 สถานการณ์ จำนวน 6 สถานการณ์ และ 3) เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบวัดความสามารถในการฟังภาษาจีนของนักเรียน มีข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 15 ข้อและ (2) แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาจีนของนักเรียน จำนวน 6 สถานการณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าร้อยละ (%) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการฟังภาษาจีนเฉลี่ยเท่ากับ 23.40 คิดเป็นร้อยละ 78.00 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 79.41 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และ 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาจีนเฉลี่ยเท่ากับ 22.60 คิดเป็นร้อยละ 75.33 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
     คำสำคัญ ความสามารถในการฟัง, ความสามารถในการพูด, การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐาน, การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้เขียน
625050185-4 Miss LUO QIN [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0