2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แพทเทิร์นบล็อก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 "การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช 
     สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ zoom 
     จังหวัด/รัฐ นครศรีธรรมราช 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 ธันวาคม 2564 
     ถึง 26 ธันวาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 657-666 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านการใช้แพทเทิร์นบล็อก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 42 คน ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยอาศัยกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน โดยเพิ่มบทบาทครูให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ผู้วิจัยและทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันออกแบบเครื่องมือวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 คาบเรียน ร่วมกันสังเกตชั้นเรียน บันทึกข้อมูลในแบบสังเกต บันทึกวิดีทัศน์ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสะท้อนผลร่วมกันในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์โพรโทคอล ตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2559: 2562) เกี่ยวกับการใช้สถานการณ์ปัญหาภายใต้บริบท (Context) และเงื่อนไข (Condition) ในรูปของคำสั่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แพทเทิร์นบล็อกเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและขยายแนวคิดได้ ทั้งในส่วนของการประมาณ (Estimation) การทดลอง (Experiment) และการสร้างเครื่องมือ (How to) ซึ่งเป็นผลจากการใช้สถานการณ์ปัญหาที่มีบริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แพทเทิร์นบล็อก โดยเงื่อนไขจะเป็นตัวช่วยในการนำแนวคิดจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนออกมา จะเห็นได้ว่า การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของทีมการศึกษาชั้นเรียนที่มีแพทเทิร์นบล็อกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา สามารถทำให้นักเรียนเกิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
ผู้เขียน
615050120-1 น.ส. พรพิมล จันทร์สว่าง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0