2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050120-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรพิมล จันทร์สว่าง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPIMON JANSAWANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้ Pattern Blocks 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STUDENTS’ MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING BY USING PATTERN BLOCKS 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (ปกติ) มีพื้นฐาน โทรศัพท์ 0854568993 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.036/2563 ลว. 24 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2563 14% ยื่นภาคปลาย 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์