2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เครื่องบูชาแห่งความหวัง  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 "ศิลปะสร้างโลก" Arts Create the World 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ปีที่5 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 57-65 
     Editors/edition/publisher รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์เรื่อง เครื่องบูชาแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษารูปแบบและความเชื่อ เครื่องบูชาและสัญลักษณ์ต่างๆในวัดศรีเมือง นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว จากความหวังของผู้มาไหว้บูชา และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อประสมแนวจัดวาง ตัดฉลุ กระดาษ และอะลูมิเนียม โดยอาศัยรูปแบบเครื่องบูชาและจินตนาการมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์สะท้อนสภาวะแห่งความหวัง กระบวนการสร้างสรรค์โดยการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ข้อมูลจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำภาพร่าง ดำเนินการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อประสมที่มีลักษณะเฉพาะตน ผลการศึกษา พบว่า ความหวังในสิ่งที่จะได้โดยการไหว้บูชาด้วยเครื่องเซ่นไหว้ ดังนั้นจึงเกิดการเชื่อมโยงระหว่างอำนาจวัตถุทางรูปแบบกับสภาวะทางจิตใจในความเชื่อของมนุษย์ เพื่อไห้เกิดความหมาย ส่วนผลการสร้างสรรค์ พบว่า รูปทรงของเครื่องบูชาแห่งความหวังที่ประกอบ ตัดฉลุลวดลายสัญลักษณ์ที่ปรากฏทั้งภายในและภายนอกโดยชิ้นงานที่จะสามารถสัมผัสด้วยการมอง ประกอบต่อตั้งขึ้นเป็นระดับขั้นขึ้นจากพื้นที่ส่งเสริมคุณค่าที่มีความหมาย ซึ่งผลที่ปรากฏนี้ก่อให้เกิดความรู้สึก โดยเป็นความหมายใหม่ที่มีนัยยะสอดคล้องกับสภาวะหนึ่งแห่งความหวังถ่ายทอดสู่ผลงานสร้างสรรค์รูปแบบศิลปะสื่อประสม คำสำคัญ: เครื่องบูชา ความหวัง ตัดฉลุ สื่อประสม Abstract The work creation in visual arts; entitled, Sacrificial Offering of Hope, aiming at studying the patterns and beliefs, sacrificial offering and various symbols in Srimuang Temple, Vientiane City, Laos People’s Democratic Republic with the hope of visitors for sacrifice; and creating the mixed-media art work in the shapes of laying, cutting of paper and aluminum based on the sacrificial offering patterns and imagine to express in symbols reflecting the conditions of hope. The creative process was the mixed-media artistic work derived from the field data and documentary data. The data analysis and organizing sketch pictures were to create the mixed-media artistic work with self-characteristics. The findings of the study were that the hope caused aiming at acquiring from the sacrificial respect with offerings, so the connection between the shaped material and the mental condition in humans’ beliefs finally occurred in order to cause the meanings, but the creative results, they were the shapes of the sacrificial offerings of hope containing the patterns of cutting the appeared symbols both internal and external artistic work pieces touched by looking at the  
ผู้เขียน
617220019-8 นาย กิติศักดิ์ จันทร์ขามป้อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0