2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exploration of Spirituality in Retirees to Create an Art Activity Model for Enhancing Spiritual Well- Being 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 6th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2021) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Postgraduate School, University of Negeri Medan 
     สถานที่จัดประชุม Indonesia  
     จังหวัด/รัฐ Negeri 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2564 
     ถึง 21 กันยายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 591 
     Issue (เล่มที่) 2352-5398 
     หน้าที่พิมพ์ 551-565 
     Editors/edition/publisher Atlantis Press 
     บทคัดย่อ ABSTRACT— Aging in society is now a global issue. Older adults comprise a big part of our society and their quality of life concerns the ability to live healthfully. The WHO (World Health Organization) explains, “Health is complete physical, mental, social, and spiritual well-being.” This study focuses on a group of retired university professors who are lifelong learners, financially stable, though in declining health and with issues of self-esteem and emptiness causing stress and anxiety. Supporting self-awareness in order to tackle late-life changes suits their lifelong-learning temperaments. Enhanced spiritual well-being supports meaning of life, giving them new purpose. This study is part of the research on development of an arts activities model for enhancing spiritual well-being for older adults. The aim of this study is to explore and investigate the concept of activities for enhancing spiritual well-being in a community of retired university professors. Using document analysis and a synthesis of information related to theories of aging, gerontology, need of education, transformative learning, activity theory and the concept of spiritual development, in-depth interviews were conducted with five specialists and five retired university professors in Northern Thailand, aged 61-69 years, regarding the concept of spirituality and spiritual well-being, processing of learning in old age, and a model of art activities to enhance spiritual well-being. These factors were developed via model drafting. Findings are as follows: Principle of the model should connect with the interests of the individual and support aspects of self-awareness and relationships. Purpose of the model should focus on self-esteem, meaning of life, coping with change, and overcoming ego. Process of the model should dialogue deep-listening and reflection. Arts activities should be based on individual choice of interests and be condition appropriate. Evaluation of the model should be based on self-improvement and change in the individual.  
ผู้เขียน
597050003-7 น.ส. วีณา ธนาไชยสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Presenter 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Postgraduate School, University of Negeri Medan, Indonesia 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 มีนาคม 2565 
แนบไฟล์
Citation 0