2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597050003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีณา ธนาไชยสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEENA THANACHAISAKUL
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF ARTS ACTIVITIES MODEL TO ENHANCE SPIRITUAL WELL-BEING FOR OLDER ADULTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน 2.1 ปกติ โทรศัพท์ 0869219911 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 12 พฤษภาคม 2559 ผ่าน ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.32/2559 ลว.12 พ.ค.2559 (ยื่นตอนสมัครสอบเข้า IELTS 6.5)
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 9 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.78/2561 ลว.9ก.ค.61
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 ตุลาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 608/2561 ลว. 26 กันยายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.045/2563 ลว. 13 มีนาคม2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 เมษายน 2563 12% ภาคปลาย 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 มีนาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.091/2565 ลว. 14 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 23 มีนาคม 2565 good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2565 เสนอ กก.คณะ 12 ก.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ เปลี่ยนจาก รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ปนัดดา ญวนกระโทก
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุDEVELOPMENT OF ARTS ACTIVITIES MODEL TO ENHANCE SPIRITUALWELL-BEING FOR OLDER ADULTS 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Exploration of Spirituality in Retirees to Create an Art Activity Model for Enhancing Spiritual Well- Being 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อการประชุม the 6th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2021) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 กันยายน 2564 ถึง 21 กันยายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Postgraduate School, University of Negeri Medan 
สถานที่จัดประชุม Indonesia   จังหวัด/รัฐ Negeri 
Proceeding Paper Volume 591  Proceeding Paper Issue 2352-5398 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 551-565  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Atlantis Press 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล Best Presenter  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Postgraduate School, University of Negeri Medan, Indonesia 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาแนวคิดรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของอาจารย์เกษียณอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อการประชุม จิตตปัญญาสิบห้าปี "การเติบโตจากภายในสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  จังหวัด/รัฐ กาญจนบุรี  
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17-18  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ศูนย์จิตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract