2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีณา ธนาไชยสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEENA THANACHAISAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF ARTS ACTIVITIES MODEL TO ENHANCE SPIRITUAL WELL-BEING FOR OLDER ADULTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน 2.1 ปกติ โทรศัพท์ 0869219911 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 9 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.78/2561 ลว.9ก.ค.61
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 ตุลาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 608/2561 ลว. 26 กันยายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.045/2563 ลว. 13 มีนาคม2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 เมษายน 2563 12% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ เปลี่ยนจาก รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก