2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาศักยภาพการผลิตผักเพื่อจำหน่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่กลุ่มปลูกผักเพื่อการค้าตำบลสระแก้ว จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า
     บทคัดย่อ กลุ่มปลูกผักเพื่อการค้าตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักจำหน่ายให้บริษัทเอกชนเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ปัญหาและอุปสรรคหลักคือ ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งต่อให้บริษัทเอกชนจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 25 คน เข้าร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพการผลิตผักด้วยกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) การวางแผนและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการผลิตผัก ได้แก่ การจัดการน้ำ การจัดการดินและปุ๋ย การปลูกผักปลอดสารพิษ การป้องกันโรคและแมลง การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ และการผลิตผักกางมุ้ง 2) สมาชิกกลุ่มนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในแปลงของตนเอง และ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการประชุมประจำเดือนและการเยี่ยมแปลงผักของสมาชิก ผลจากการดำเนินการ พบว่า 1) กลุ่มมีชนิดผักที่ผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้น 13 ชนิด 2) ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 3) รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 และ 4) สมาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความมั่นใจในการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดปัญหา เกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการผลิตผักและเพื่อพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งต่อไป 
     คำสำคัญ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผลิตผักเพื่อการค้า วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
ผู้เขียน
625030031-3 น.ส. อารีรัตน์ บุญเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0