2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030031-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อารีรัตน์ บุญเรือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AREERAT BOONRUANG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 73/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาศักยภาพการผลิตผักแบบมีส่วนร่วมเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของกลุ่มปลูกผักเพื่อการค้าตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A participatory development for vegetables production and supply to modern trade stores of the commercial vegetables grower group in Sa Kaeo sub-district, Pueai Noi District, Khon Kaen Province. 
รายละเอียด เดิม เสนอ 12/1/2563 ยศ และ สุกัลยา ( เปลี่ยน เหลือแค่ สุกัลยา 13/8/2563) 
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2564 แผน ก
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 24 มิถุนายน 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 2 กรกฎาคม 2564
F รับรองการแก้ไข 3 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 ตุลาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ เสนอ 13/8/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาศักยภาพการผลิตผักเพื่อจำหน่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่กลุ่มปลูกผักเพื่อการค้าตำบลสระแก้ว จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 เมษายน 2565 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ