2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งขณะได้รับยาเคมีบำบัด:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลสกลนคร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ พบอุบัติการณ์ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูงถึงร้อยละ 89 ภาวะโลหิตจางส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงและการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยไม่ดี การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งขณะได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และนำสู่การพัฒนาแนวทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้สืบค้นฐานข้อมูลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ตีพิมพ์ผลการศึกษาฉบับเต็ม ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกและตีพิมพ์ผลการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2553-2564 พบงานวิจัยทั้งหมด 17 เรื่อง ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งขณะได้รับยาเคมีบำบัดสามารถจำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ, เพศ, สถานภาพการสมรส 2) ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพและพยาธิสภาพ ได้แก่ ชนิดของเนื้องอกมะเร็ง, ระยะของโรค, ค่าฮีโมโกลบินพื้นฐานของผู้ป่วย, ค่าความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด, โรคร่วม, ภาวะอักเสบเรื้อรัง, ประวัติการมีเลือดออกหรือสูญเสียเลือด, ภาวะโภชนาการ, สภาพร่างกายของผู้ป่วย, ดัชนีมวลกาย 3) ปัจจัยด้านการรักษา ได้แก่ สูตรยาเคมีบำบัดหรือประเภทของยาเคมีบำบัดที่ได้รับ, จำนวนรอบของการได้รับยาเคมีบำบัด, การได้รับรังสีรักษา, ชนิดการผ่าตัด, การใช้สเตียรอยด์ และ 4) ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ การใช้สารเสพติด 
     คำสำคัญ ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโลหิตจาง, ผู้ป่วยมะเร็ง, ยาเคมีบำบัด 
ผู้เขียน
605060005-4 น.ส. ณัฏยา แจ้งสี [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0