2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605060005-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏยา แจ้งสี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTAYA JANGSEE
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขณะได้รับยาเคมีบำบัด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factors? Predicting? Anemia in? the? breast? Cancer? Patients? Receiving? Chemotherapy 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 20 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 พฤษภาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 202/2564 ลว.12 ต.ค.64
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็งขณะได้รับยาเคมีบำบัด:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  
ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลสกลนคร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2565 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ