2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเชื่อของทีมการศึกษาชั้นเรียนเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษา  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์, ทีมการศึกษาชั้นเรียน, การศึกษาชั้นเรียน, วิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
605050123-4 นาย นิพิฐพนธ์ แคล้วกระโทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0